پروژه سیستم برق و روشنایی و سرمایشی بیمه مرکزی ایران :

  • طراحی و اجراء و فروش سیستم برق اصلی تابلو دیماند و سیستم نور پردازی و سیستم سرمایشی کولرهای ۲ تیکه ایستاده