پاره وقت به برق شبکه متصل هستید ؟

این نوع سیستم فوتوولتائیک از لحاظ طرح و اجزا بسیار شبیه به سیستم جدا از شبکه می باشد ، اما اتصال به شبکه برق نیاز به فراهم کردن تمامی انرژی در تمامی اوقات توسط سیستم فوتوولتائیک را می کاهد .

این نوع سیستم با شبکه برق در تعامل کامل است و در مواقعی که بار مصرفی بیش از توان تولیدی سیستم فوتوولتائیک باشد کمبود خود را از شبکه تامین نمی کند .

همچنین بانک باتری این مجموعه می تواند از توان تولید شده توسط آرایه های فوتوولتائیک یا برق شبکه شارژ شود . در صورتی که توان تولیدی بیش از بار مصرفی باشد انرژی اضافی تولید شده توسط آرایه های فوتوولتائیک به شبکه برق تزریق می شود .