تعرفه خدمات شبکه های بیسیم

wifi-icon-vector-20

تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های Wireless

ردیف عناوین خدمات شبکه واحد

قیمت (ریال)

1 نصب آنتن و رادیو بالای دکل تاارتفاع 21 متر لینک 52/920/000
2 کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی لینک 26/460/000
3 نصب آنتن و رادیو بالای دکل دو طرف تا ارتفاع 39 متر لینک 63/504/000
4 کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی لینک 31/752/000
5 نصب آنتن و رادیو بالای دکل تا ارتفاع 57 متر لینک 74/880/000
6 کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی لینک 37/044/000
7 نصب آنتن و رادیو بالای دکل با کابل تا ارتفاع 75 متر لینک 84/672/000
8 کانفینگ و لاین افسایت دو طرف بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با حداکثر پهنای باند و راه اندازی لینک 42/336/000
9 نصب آنتن و رادیو بالای لوله دو طرف با کابل و نصب لوله لینک 42/336/000
10 کانفینگ و لاین افسایت آنتن بالای لوله دو طرف روی پشت بام با حداکثر پهنای باند و راه اندازی یک لینک لینک 17/640/000
11 سایت سروری (site survey) امکان سنجی با نمودار GPS هر نقطه نقطه 26/460/000
12 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 2/558/733
13 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 3/069/733
14 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 57 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 3/683/866
15 مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 4/298/000
16 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری سه پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر توافقی
17 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 21 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 3/410/000
18 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 39 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 4/092/666
19 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 57 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 4/774/933
20 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بودن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از نگهدارنده های دکل با گزارش کار و اعلام موارد بازسازی و مشکلات ایجاد شده متر 5/457/200
21 یک بار آچار کشی کامل دکل هایی مهاری چهار پایه G25 G35 G45 تا ارتفاع 75 متر به بالا برای تنظیمات مهاری ها دکل ، کنترل عمودی بئدن ، بازدید چراغ خطر ، بازدید از بیس و نگهدارنده های دکل ، اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعلام موارد باز سازی و مشکلات ایجاد شده متر توافقی
22 پیاده سازی تجهیزات ازبالای دکل با کابل تا ارتفاع 21 متر مورد 26/460/000
23 پیاده سازی تجهیزات بالای دکل با کابل تا ارتفاع 39 متر مورد 31/752/000
24 پیاده سازی تجهیزات بالای دکل با کابل تا ارتفاع 57 متر مورد 37/044/000
25 پیاذه سازی تجهیزات از ابلای دکل با کابل تا ارتفاع 75 متر مورد 42/336/000
26 سایت سروری و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعبلام مشخصات رادیو و آنتن های مورد نیاز و باند فرکانسی و اعلام مشخصات آنتن های مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژی شبک و راهکار اجرای شبکه های بیسیم خارج از ساختمان مورد 30/870/000
27 سایت سروری و بررسی محیط مشتری و اعلام تعداد اکسس پوینت های (AP) مورد نیاز و راهکار اجرا به صورت مکتوب برای شبکه های بیسیم داخل ساختمان مورد 8/820/000
28 برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروری و دفتر محاسبات با مهر تایید نصب لازم و اعلام مشتری مورد 194/040/000
29 نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت مشخصات دکل مورد 29/400/000

تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات بیسیم های مخابراتی

ردیف عناوین خدمات شبکه واحد

قیمت (ریال)

1 نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با بست های مربوط مورد 18/000/000
2 جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 21 متر المنت 4/500/000
3 نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با بست های مربوط مورد 21/600/000
4 جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 39 متر المنت 5/400/000
5 نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با بست های مربوط مورد 25/920/000
6 جهت یابی و تنطیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 57 متر المنت 6/480/000
7 نصب هر نوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با بست های مربوط مورد 31/104/000
8 جهت یابی و تنظیمات المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 75 متر المنت 7/776/000
9 نصب هرنوع آنتن بیسیم بالای دکل تا ارتفاع 93 متر با بست های مربوط و جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن به جهن مورد نظر مورد 37/306/800
10 جهت یابی و تنظیم المنت های آنتن چهار جهته به جهت مورد نظر در بالای دکل تا ارتفاع 75 متر المنت 9/331/200
11 پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 21 متر با بست های مربوط مورد 9/000/000
12 پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر با بست های مربوط مورد 10/800/730
13 پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 57 متر با بست های مربوط مورد 12/960/000
14 پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر با بست های مربوط مورد 15/552/000
15 پیاده سازی هرنوع آنتن بیسیم از بالای دکل تا ارتفاع 93 متر با بست های مربوط مورد 18/662/400
16 نصب و لحیم کاری کانکتور 8/7 به روی کابل 8/7 تست و آب بندی با لنت مخصوص عدد 7/500/000
17 نصب و لحیم کاری کانکتور 2/1 به روی کابل 2/1 تست و آب بندی با لنت مخصوص عدد 3/750/000
18 نصب و لحیم کاری کانکتور PL259-258 و غیره به روی کابل RG213 , RJ8 با تست و آب بندی با لنت مخصوص عدد 2/250/000
19 نصب کابل هیلاکس 8/7 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر بست های مورد نیاز متر 375/000
20 نصب کابل هیلاکس 2/1 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر بست های مورد نیاز متر 300/000
21 نصب کابل RJ 213 از بالای دکل و کابل کشی تا مرکز مورد نظر با بست های مورد نیاز متر 225/000
22 پیاده سازی کابل هلیاکس 8/7 از بالای دکل و جع آوری آن متر 187/500
23 پیاده سازی کابل هلیاکس 2/1 از بالای دکل و جع آوری آن متر 150/000
24 پاده سازی کابل RJ8 یا RG213 از بالای دکل و جمع آوری آن متر 112/500
25 رفلگت گیری و راه اندازی بیسیم مادر ثابت مورد 15/000/000
26 اجرت بازدید و عیب یابی بیسیم مورد 15/000/000
27 اجرت کانفینگ بیسیم دستی خودرویی مورد 2/250/000
28 اجرت کانفینگ تکرار کننده بیسیم مورد 7/500/000
29 اجرت کانفینگ بیسیم خودرویی داخل خودرو مورد 3/750/000
30 اجرت نصب بیسیم خودرویی (شامل آنتن و کابل برق) مورد 12/000/000
31 نصب و راه اندازی بیسیم ثابت مورد 12/000/000
32 اجرت تست و تنظیم دوپل لکسور مورد 7/500/000
33 اجرت تست و تنظیم بیسیم آنالوگ ( بدون تعویض قطعات ) مورد 4/500/000
34 اجرت تست و تنظیم بیسیم دیجیتال ( بدون تعویض قطعات ) مورد 6/000/000
Shopping Basket

تعرفه نرخ خدمات نصب دکل های مهاری

ردیف عناوین خدمات شبکه واحد

قیمت (ریال)

1 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متر متر 5/525/100
2 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متر با سر دکل متر 5/757/150
3 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 39 متر با سر دکل متر 6/906/900
4 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 57 متر با سر دکل متر 8/288/700
5 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 75 متر با سر دکل متر 9/670/500
6 نصب دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع 75 متر به به بالا با سر دکل متر توافقی
7 نصب بیس دکل G45 سه پایه مثلثی ، تنظیم و تراز کردن آن مورد 8/820/000
8 پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 21 متری با سر دکل متر 3/838/100
9 پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 39 متری با سر دکل متر 4/604/600
10 پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 57 متری با سر دکل متر 5/525/800
11 پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی تا ارتفاع 75 متری با سر دکل متر 6/447/000
12 پیاده سازی دکل G45 سه پایه مثلثی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل متر توافقی
13 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 21 متری با سر دکل متر 7/673/400
14 نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 21 تا 39 متر با سر دکل متر 9/208/500
15 نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 39 تا 57 متر با سر دکل متر 10/743/600
16 نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 57 تا 75 متر با سر دکل متر 12/278/700
17 نصب دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل متر توافقی
18 نصب بیس دکل G45 چهار پایه مربعی ، تنظیم و تراز کردن آن مورد 11/760/000
19 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 21 متر با سر دکل متر 5/115/600
20 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 39 متر با سر دکل متر 6/139/000
21 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 57 متر با سر دکل متر 7/162/400
22 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی تا ارتفاع 75 متر با سر دکل متر 8/185/800
23 پیاده سازی دکل G45 چهار پایه مربعی از ارتفاع 75 متر به بالا با سر دکل متر توافقی
24 نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 21 متر مورد 15/288/000
25 نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 39 متر مورد 22/923/000
26 نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 57 متر مورد 34/398/000
27 نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع 75 متر مورد 38/220/000
28 نصب برقگیر با اتصالات مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا مورد توافقی
29 پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 21 متر مورد 10/701/600
30 پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر) مورد 16/052/400
31 پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 57 متر مورد 21/403/200
32 اپیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر مورد 26/739/000
33 پیاده سازی برقگیر با اتصلات و سیم مسی از بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا مورد توافقی
34 نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 21 متر مورد 11/644/000
35 نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 39 متر مورد 19/110/000
36 نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 57 متر مورد 26/754/000
37 نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل تا ارتفاع 75 متر مورد 34/398/000
38 نصب چراغ خطر با اتصالات مورد نیاز بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا مورد توافقی
39 مورد 8/026/200
40 پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع 39 متر مورد 12/277/000
41 پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع57 متر مورد 18/727/800
42 پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل تا ارتفاع 75 متر مورد 24/038/100
43 پیاده سازی چراغ خطر با اتصالات از بالای دکل از ارتفاع 75 متر به بالا مورد توافقی
44 اجرت تخریب نگهدارنده دکل،اجرای جوشکاری 1 عدد میله مهار به سازه ساختمان ، اجرای خاموت بندی،فنداسیون تا سطح پشت بام با حمل مصالح (در صورت نیاز) عدد 45/000/000
45 اجرت تخریب نگهدارنده دکل،اجرای جوشکاری 2 عدد میله مهار به سازه ساختمان ، اجرای خاموت بندی،فنداسیون تا سطح پشت بام با حمل مصالح (در صورت نیاز) عدد 55/000/000
46 قیرگونی محل تخریب شده و بتون ریزی شده تا سطح پشت بام،برای ضریب اطمینان بیشتر ایزوگام محل قیرگونی شده عدد 20/000/000
47 اجرت فنداسیون 60*60*60 ارتفاع 50 سانتی متر با اجرای قالب و اجرای آماتور سیمی بارول بولت و حمل مصالح به بالای پشت بام عدد 50/000/000
48 اجرت حفاری 1*1 متر نگهدارنده دکل مهاری زمینی هر نقطه،اجرت آماتور بندی،اجرت قالب بندی،اجرت بتون ریزی و انکر گذاری مورد 90/000/000
49 اجرت حفاری 1*1متر بیس دکل مهاری زمینی،اجرت آماتور بندی،اجرت بتون ریزی و انکر بولت گذاری و تنظیمات بیس بدونه مصالح مورد 100/000/000